Update Petitie

Petitie Spraakcomputers: reactie Minister Kuipers

Afgelopen week heeft Minister Kuipers per brief gereageerd op het aanbieden van onze petitie. De volledige brief is openbaar en hier te vinden: Kamerbrief toezeggingen spraakcomputers, eigen bijdrage medicijnen en overheveling 20-wekenecho | Kamerstuk | Rijksoverheid.nl. Wij willen hierbij graag de belangrijkste conclusies met iedereen delen.

petitie update

Recht op vergoeding

Minister Kuipers geeft aan dat een verzekerde recht heeft op vergoeding van een spraakcomputer als het hulpmddel:

  1. nodig is ter compensatie van beperkingen in het spreken,
  2. voldoet aan de stand van de wetenschap en praktijk en
  3. adequaat en doelmatig is.

Hij pleit in zijn brief voor het functioneringsgericht voorschrijven; dat houdt in dat de zorgprofessional moet aangeven aan welke kenmerken (ook wel: functionaliteiten) het spraakhulpmiddel moet voldoen. Zonder dat hierbij al een specifiek merk of type genoemd wordt. Denk bij kenmerken aan:

  • Voldoende woorden of pictogrammen zodat iemand kan zeggen wat die wil zeggen.
  • Specifieke kenmerken met betrekking tot de bediening van het spraakhulpmiddel.
  • Duurzaam ontwerp dat bestand is tegen dagelijks intensief gebruik.
  • Voldoende geluidsvolume om ook op een schoolplein, op de markt en in een café te kunnen communiceren (geluid tot 85-90 db).
  • Een meeleesscherm zodat de gesprekspartner tegenover de gebruiker kan zien wat de ander wil communiceren.

Welke functionaliteiten iemand nodig heeft, verschilt van persoon tot persoon. Ook de minister benadrukt de “individuele vergoedingsbeoordeling”. Dit sluit aan bij de conclusies van het gesprek tussen ISAAC-NF en het Zorginstituut Nederland, waar ook al uit bleek dat eerdere gedane SKGZ uitspraken niet gebruikt mogen worden om beslissingen te maken over andere casussen.

Algemeen gebruikelijke voorziening

De minister zegt hierover het volgende: “Het dient dus geen hulpmiddel te zijn dat algemeen verkrijgbaar is en die in meer of mindere mate bij het dagelijks leven hoort, zoals een computer, mobiele, telefoon of een tablet” komen niet in aanmerking voor vergoeding. Tenzij de verzekerde op de specifieke functionaliteiten van deze hardware is aangewezen. De minister gaat daarbij in op één van de kenmerken van een “algemeen gebruikelijke voorziening”, namelijk de “één-op-één relatie met de beperking. Er zijn echter nog 3 criteria waarom moet worden voldoen om een  algemeen gebruikelijke voorziening” te zijn (bron: Centrale Raad van Beroep). Het moet namelijk ook a) daadwerkelijk beschikbaar zijn, b) een passende bijdrage leveren aan het realiseren van zelfredzaamheid of participatie en c) financieel te zijn zijn met een inkomen op minimumniveau.

Als deze criteria worden meegewogen zal veel hardware niet voldoen aan de criteria van een algemeen gebruikelijke voorziening en valt de hardware wel onder de te verzekeren zorg.

beschrijf in onderbouwing

Hoe nu verder?

De minister noemde in zijn brief dat het aan veldpartijen is om een werkwijze of kader te schrijven waarin de afspraken rondom het vergoeden van spraakhulpmiddelen worden vastgelegd. ISAAC-NF heeft daar afgelopen weken een start mee gemaakt, waarbij ook organisaties als Revalidatie Nederland, Ieder(in) en Spierziekten Nederland betrokken zijn.

Wij willen echter benadrukken dat ook volgens huidige wet- en regelgeving het meerendeel van de spraakhulpmiddelen vergoed zou moeten worden. Denk hierbij aan het VN-verdrag handicap, Artikel 1 van onze grondwet en het recht op vrijheid van meningsuiting. Zorgverzekeraars moeten zich hier nu al aan houden, dat staat los van de werkwijze of het kader waar we nu aan werken.

Er volgen nog meer gesprekken met betrokken instanties om bovenstaande uitkomsten te bespreken en te monitoren. Ook de problemen in de Wlz zullen hierbij aan bod komen, waar mogelijk zullen we uitkomsten daarvan delen in een nieuwsbrief.

 

Het spraakhulpmiddel van mijzelf, mijn kind of cliënt wordt niet vergoed, wat nu?

U kunt bezwaar maken bij de verzekeraar zelf, zorg daarbij dat de onderbouwing voldoet aan de punten die in dit bericht staan én dat termen als “doelmatigheid, stepped-care en functionerend hulpmiddel” goed onderbouwd worden, zie voor verdere uitleg: https://www.isaac-nf.nl/vergoeding-oc-middelen/.

Komt u er niet uit? Op de website van het ministerie van VWS wordt besproken welke stappen gezet kunnen worden als u het oneens bent met de beslissing van het zorgkantoor of de zorgverzekeraar: https://www.regelhulp.nl/onderwerpen/communicatie/ondersteunde-communicatie.

 LET OP: Voor Wlz-instellingen geldt een tijdellijke coulanceregeling, in veel gevallen zijn de kosten voor de instelling alsnog hoog. Het is mogelijk bij het zorgkantoor om extra coulance te vragen om een groter deel, of het gehele bedrag vergoed te krijgen. Wij roepen alle zorgprofessionals op om dit te doen; deze problematiek blijft anders onzichtbaar en daarmee verdwijnt de noodzaak voor instanties om veranderingen aan te brengen in het beleid.

Als uwzelf, uw kind of client geen spraakhulpmiddel vergoed krijgt, terwijl die daar op basis van bovenstaande argumenten wel recht op heeft; laat het ons weten via een mail aan info@isaac-nf.nl o.v.v. “problemen vergoeding”. Waar mogelijk zullen wij u ondersteunen.

Voor nu willen we allen bedanken die mee hebben gewerkt, gedeeld, getekend en geduimd voor een goede uitkomst van de petitie. We hebben een aantal stappen gemaakt, maar we zijn er nog niet.

Bronnen: