Ontwikkelingen vergoeding spraakhulpmiddelen

Positieve ontwikkelingen vergoeding spraakcomputers

Woensdag 24 januari j.l. was de begrotingsbespreking van VWS in de Tweede Kamer. Lisa Westerveld van GroenLinks heeft hier een prachtig betoog gehouden voor het belang van spraakcomputers, dit is hier terug te zien

Hier zijn twee concrete acties uit voortgekomen:

  1. Het indienen van een amendement op de VWS begroting om 2 miljoen vrij te maken voor vergoeding van spraakhulpmiddelen binnen Wlz-instellingen. Het volledige amendement is hier te vinden: Kamerstuk 36410-XVI, nr. 39 | Overheid.nl > Officiële bekendmakingen (officielebekendmakingen.nl)
  2. Een motie om vast te leggen dat indien uit het functiegericht indiceren blijkt dat een spraakcomputer noodzakelijk is, dat zowel hard- als software vergoed dient te worden. Volledige motie is te vinden op;  https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=2024D02658

Afgelopen dinsdag is deze motie van Lisa Westerveld (GroenLinks/PvdA) over de vergoeding van spraakhulpmiddelen unaniem aangenomen door de Tweede Kamer.

De motie luidt: “De Kamer verzoekt de regering in de protocollen over het functiegericht indiceren voor spraakhulpmiddelen vast te leggen dat indien een spraakhulpmiddel nodig is, zowel de hardware als de software wordt vergoed.”

Volledige uitslag:  Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2024 | Tweede Kamer der Staten-Generaal

 Wat betekent dit en hoe gaat het nu verder?

De Tweede Kamer heeft met de motie Minister Helder gevraagd om bij Zorgverzekeraars te benadrukken dat zowel de soft- als de hardware vergoed moet worden. Het gaat hier om de soft- en hardware van het spraakhulpmiddel dat uit het protocol “functiegericht indiceren spraakhulpmiddelen” komt; het FGI-protocol. ISAAC-NF en Lacoh (brancheorganisatie voor spraakhulpmiddelen) zijn door het Zorginstituut Nederland en Zorgverzekeraars Nederland in juli j.l. al gevraagd dit protocol te gaan opstellen. Het concept is bijna gereed en zal in maart en april worden gepilot door betrokken organisaties, zij zijn hier al voor benaderd.

Dit FGI-protocol is grotendeels gebaseerd op het RAAK PRO protocol uit 2018, wat hier te downloaden is (RAAK PRO). Het is onze hoop dat dit protocol en deze motie in de toekomst een definitieve oplossing bieden voor de problemen die er nu zijn met de vergoeding van spraakhulpmiddelen binnen de Zorgverzekeringswet.

Besluitvorming m.b.t. het amendement voor 2 miljoen extra t.b.v. de WLZ volgt midden februari. De Nederlands Zorgautoriteit (NZa) is ondertussen al aan het onderzoeken hoe de problemen met bekostiging van spraakhulpmiddelen in de Wlz aangepakt kunnen worden. Als ISAAC-NF worden wij betrokken in dit onderzoek. We nemen hier ook de ervaringen met het FGI-protocol in mee. Als hier meer nieuws over is zullen we het delen met onze leden.

Wat kunnen we nu al doen?

Het protocol uit het RAAK-PRO project kan ook nu al gebruikt worden als basis bij het onderbouwen van een aanvraag richting de zorgverzekering. Ook kan richting de zorgverzekering bij de eerste aanvraag en/of bij een bezwaar, de motie over de vergoeding van hard- en software gebruikt worden om aan te geven dat de hardware een integraal onderdeel is van een spraakhulpmiddel en dat (al!) onze volksvertegenwoordigers hiervoor hun steun hebben uitgesproken. Zorgverzekeraars zijn niet verplicht de motie te volgen, maar de minister is door de hele Kamer gevraagd en heeft toegezegd zorgverzekeraars hierop aan te spreken. Laten wij ons daardoor gesteund voelen dat ook te doen!

Wanneer is het FGI-protocol klaar en wordt het verspreid?

Daar kunnen we nog geen definitieve uitspraken over doen. Na de pilotfase zullen we het protocol aanpassen en voorleggen aan het Zorginstituut en Zorgverzekeraars Nederland. Pas als zij hun goedkeuring hebben gegeven, zal het protocol (hopelijk) ingevoerd worden.

Wat hebben we nu aan deze motie en het amendement binnen de Wlz-zorg?

Ook daar kunnen we helaas nog geen preciezere uitspraken over doen. De NZa is op dit moment aan het onderzoeken hoe spraakhulpmiddelen binnen de Wlz-zorg bekostigd zouden kunnen gaan worden. Wij zullen in ons overleg met hen de uitkomst van motie en de toelichting bij het amendement meenemen.

Al met al zijn dit mooie ontwikkelingen in de goede richting waar wij bijzonder trots op en blij mee zijn. We blijven ons inzetten voor voortgang en concrete resultaten en we houden jullie op de hoogte!

We willen onze bijzondere dank aan Lisa Westerveld, haar fractie en ondersteuning uitspreken voor de continue aandacht voor deze problematieken, hun zeer helpende acties en de rake woorden in het debat.