Nederland heeft het 'Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap' op 30 maart 2007 ondertekend, op 14 juni 2016 geratificeerd en op 14 juli 2016 daadwerkelijk in werking gesteld.

Met ratificatie van dit belangrijk verdrag worden enkele wetten aangepast. Een belangrijke wijziging is de uitbreiding van de "Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte".

Het verbod van discriminatie is ook van toepassing op het aanbod van goederen en diensten. Bovendien moeten bedrijven zorgen voor algemene toegankelijkheid van bijvoorbeeld gebouwen en websites. Het doel is dat mensen met een beperking gebruik kunnen maken van de aangeboden goederen en diensten.

"Communication is the most fundamental of human capacities. People need to be able to communicate to fulfill their social, educational, emotional and vocational potential. Everybody has the potential to communicate."

(International Communication Project, 2016)

Communcatiehulp

Belangrijke kernwaarden die in het verdrag genoemd worden zijn: het bevorderen van inclusie en participatie van mensen met een beperking, het tegengaan van uitsluiting, het bevorderen van respect voor de inherente waardigheid van ieder mens, het bevorderen van individuele autonomie en het creëren van volwaardig burgerschap.

Ondersteunde Communicatie kan een zeer belangrijke rol spelen om dit voor veel mensen met een complexe communicatieve behoefte te realiseren.

ISAAC-NF zet zich dan ook graag in om onze visie breed uit te dragen: "Ondersteunde Communicatie moet herkend, erkend, gewaardeerd én gebruikt worden".

Daarom hebben wij een brief geschreven aan de minister van Volksgezondheid om het belang van en het recht op passende toegang tot communicatie aan te kaarten. In navolging op deze brief hebben wij – in het licht van het VN verdrag en op basis van input vanuit de praktijk - een notitie opgesteld met een aantal speerpunten om communicatie toegankelijker te maken. Hierin benoemen wij wat er enerzijds nog mis gaat in de communicatiezorg en anderzijds wat mogelijke oplossingen zijn. Wij pleiten er vooral voor dat er voor iedereen gelijke toegankelijkheid moet zijn van passende ondersteunde communicatie ongeacht uit welke wet men zorg ontvangt, hoe oud men is of wat de woonsituatie is. Vanaf september 2018 zijn wij reeds in gesprek met het ministerie.

Brief VWS december 2017

Brief VWS Speerpunten toegankelijkheid communicatie augustus 2018

 

Blijf op de hoogte van ISAAC-NF