Nederland heeft het 'Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap' op 30 maart 2007 ondertekend, op 14 juni 2016 geratificeerd en op 14 juli 2016 daadwerkelijk in werking gesteld.

Met ratificatie van dit belangrijk verdrag worden enkele wetten aangepast. Een belangrijke wijziging is de uitbreiding van de "Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte".

Het verbod van discriminatie is ook van toepassing op het aanbod van goederen en diensten. Bovendien moeten bedrijven zorgen voor algemene toegankelijkheid van bijvoorbeeld gebouwen en websites. Het doel is dat mensen met een beperking gebruik kunnen maken van de aangeboden goederen en diensten.

"Communication is the most fundamental of human capacities. People need to be able to communicate to fulfill their social, educational, emotional and vocational potential. Everybody has the potential to communicate."

(International Communication Project, 2016)

Communcatiehulp

Belangrijke kernwaarden die in het verdrag genoemd worden zijn: het bevorderen van inclusie en participatie van mensen met een beperking, het tegengaan van uitsluiting, het bevorderen van respect voor de inherente waardigheid van ieder mens, het bevorderen van individuele autonomie en het creëren van volwaardig burgerschap.

Ondersteunde Communicatie kan een zeer belangrijke rol spelen om dit voor veel mensen met een complexe communicatieve behoefte te realiseren.

ISAAC-NF zet zich dan ook graag in om onze visie breed uit te dragen: "Ondersteunde Communicatie moet herkend, erkend, gewaardeerd én gebruikt worden".

Blijf op de hoogte van ISAAC-NF